2022ko maiatzaren 16an, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuaren 2022ko maiatzaren 10eko AGINDUA argitaratu da. Agindu horren bidez, «Euskadi Bono-Comercio/Euskadi Bono-Denda» merkataritzako eta hiriko merkataritza-jarduerarekin lotutako zerbitzuen sektoreko establezimenduetan tokiko merkataritza txikia suspertzeko eta kontsumorako pizgarriak emateko programa arautu eta deitzen da.

Kanpainarekin bat egin nahi duten establezimenduek 2022ko maiatzaren 17tik 26ra egin ahal izango dute.

Baliabide ekonomikoak:
Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak, Merkataritza Zuzendaritzaren bitartez, 5.000.000 euro bideratuko ditu programa hau garatzeko.

Kanpainaren ezaugarriak:

«Euskadi Bono-Merkataritza/Euskadi Bono-Denda» bakoitza 10 euroko deskontu-bonutzat hartuko da, atxikitako establezimenduetan gutxienez 30 euroko erosketa eginez gero.

Deskontu-bonuak trukatzeko ezarritako epean, establezimenduek aktiboki eskainiko dituzte bonuak, eta erosten direnean trukatu egingo dituzte.

Establezimenduek berek aplikatuko dituzte deskontu-bonuak, EAEn bizi direla egiaztatu eta ondasunak eskuratzean edo zerbitzuak ematean onuradunak identifikatu ondoren.

Establezimenduek aktiboki eskainiko dizkiete bonuak bezero guztiei, establezimenduko bonuak agortu arte. Establezimenduek ezin izango dituzte bonuak erreserbatu edo atxiki, ezta gai jakin batzuk saltzeko erabili ere. Betebehar horiek betetzen ez badira, programan baja emango da berehala, eta establezimenduari dagozkion bonuak birbanatuko dira.

Bi aldi ezartzen dira deskontu-bonuak trukatzeko. Lehenengoa, ekainaren 2an hasiko da, eta 2022ko uztailaren 3an amaituko da; bigarrena, 2022ko urriaren 1ean hasiko da, eta 2022ko abenduaren 4an amaituko da. Bonuak trukatzeko lehen aldia amaitu ondoren, programa establezimenduetan nola gauzatzen den aztertuko da, eta bonuen beste banaketa bat egingo da bigarren truke-aldiari begira.

Establezimenduek programari atxikitzeko bete beharreko baldintzak:
1. – Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako hiriko merkataritza-jarduerarekin zerikusia duten merkataritza- eta zerbitzu-establezimenduak atxiki ahal izango dira, honako baldintza hauek betetzen badituzte:
A) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotea agindu honen I. eranskinean jasotako Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren talde edo/eta epigraferen batean sartuta dagoen jarduera batean.
B) Enpresa autonomoak, mikroenpresak (10 pertsona okupatzen dituztenak eta urteko negozio-bolumena edo urteko balantze orokorra 2 milioi eurotik gorakoa ez dutenak) edo enpresa txikiak (50 pertsona baino gutxiago eta urteko negozio-bolumena edo urteko balantze orokorra 10 milioi eurotik gorakoa ez dutenak) izatea.
C) Egunean egotea Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzarekin eta, hala badagokio, diru-laguntzak itzultzeko betebeharretan.
D) Programari atxikitzeko beharrezkoa den erantzukizunpeko adierazpenean ezarritako baldintzak.

Programari atxikitzeko prozesua:

Programa honi atxiki nahi dioten merkataritza-establezimenduek dagokion atxikipen-inprimakia formalizatu beharko dute. Inprimaki hori helbide honetan egongo da eskuragarri:

https://www.euskadibonodenda.eus /

Eskatzaileek, aginduko baldintza guztiak betetzen dituztela dioen erantzukizunpeko adierazpena duen atxikipen-formularioa betetzeaz gain, honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

-Establezimenduaren argazkia.
-Banku-kontuaren ziurtagiria.
-Identifikazio fiskaleko zenbakia. (NAN autonomoen kasuan, eta IFK pertsona juridikoen kasuan).
-Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan edo, hala badagokio, laguntzaren xede den establezimenduan izandako alten eta bajen ziurtagiri historikoa.

Atxikitzeko epea:

Merkataritza-establezimenduek «Euskadi Bono-Comercio/Euskadi Bono-Denda» programari atxikitzeko epea hamar egun naturalekoa izango da, 2022ko maiatzaren 17tik aurrera.

Atxikitako establezimenduei beharrezko dokumentazioa eta sustapen-materiala emango zaie, eta herritar guztiek nabarmendu eta ikusteko moduan egon beharko du programak irauten duen bitartean.

«Euskadi Bono-Merkataritza/Euskadi Bono-Denda» trukatzeko funtzionamendu- eta kudeaketa-sistema:
1. – Diru-laguntzen programa plataforma teknologiko espezifiko baten bidez kudeatuko da, eta deskontu-bonuen funtzionamendu-operatiba abian jartzeko eta eraginkortasunez gauzatzeko teknikoki egokienak diren aplikazio informatikoen bidez.
2. – Plataforma horren bidez, diru-laguntzen programari atxikitzearekin lotutako izapide guztiak egingo dira, bai eta deskontu-bonuak jaulki, lortu, aplikatu, trukatu eta konpentsatzeko eragiketa guztiak formalizatzea ere, agindu honetan zehaztutako baldintzetan.
3. – Kanpainari atxikitako establezimenduek erabiltzaile eta pasahitz pertsonalizatuak izango dituzte plataformara sartzeko, eta bertan eskuragarri izango dituzte esleitu zaizkien deskontu-bonuak.
4. – Deskontu-bonu bakoitzak zenbaki espezifiko bat izango du. Zenbaki hori bakarra izango da eta atxikitako establezimendu zehatzari lotuta joango da.
5. – Atxikitako establezimenduak deskontu-bonuak aktiboki eskainiko dizkie bezeroei, betiere arau honetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte.
6. – Atxikitako establezimenduak erabilitako eta egiteke dauden bonuei buruzko informazioa eskuratu ahal izango du une oro, kanpaina indarrean dagoen bitartean.
7. – Programari atxikitako establezimenduek aplikatutako deskontu-bonuak ordaindu eta astero kobratu ahal izango dituzte.
8. – Establezimenduak plataforman formalizatuko du saltzeko edo zerbitzuak emateko unean erabilitako bonu bakoitza, eta eroslearen NANa jasotzen duen erosketa-tiketa ere aurkeztu beharko du egiaztagiri gisa. Establezimenduek tiketaren kopia bat gorde beharko dute, NANaren zenbakiarekin eta erosketa horretan trukatutako deskontu-bonuaren identifikazio-zenbakiarekin (k) batera.
9. – Baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, atxikitako establezimenduei dagokien zenbatekoa likidatu eta ordainduko zaie, horretarako emandako banku-kontuan.

Araudi osoa: